nước bẩn trong Tiếng Anh là gì?

nước bẩn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nước bẩn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nước bẩn

    * dtừ

    slop