nước mắm trong Tiếng Anh là gì?

nước mắm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nước mắm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nước mắm

    fish sauce (vietnamese)

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nước mắm

    Fish sauce

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nước mắm

    fish sauce