nước lên trong Tiếng Anh là gì?

nước lên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nước lên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nước lên

    high water, high tide

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nước lên

    High water, high tide

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nước lên

    high water, high tide