nước sinh hoạt trong Tiếng Anh là gì?

nước sinh hoạt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nước sinh hoạt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nước sinh hoạt

    running water