nước súc miệng trong Tiếng Anh là gì?

nước súc miệng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nước súc miệng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nước súc miệng

    mouthwash; gargle