nước phương tây trong Tiếng Anh là gì?

nước phương tây trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nước phương tây sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nước phương tây

    * dtừ

    west