nước giải khát trong Tiếng Anh là gì?

nước giải khát trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nước giải khát sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nước giải khát

    cold drink; soft drink

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nước giải khát

    cold drink, soft drink, drinking water