nước bị mái chèo đẩy ngược trong Tiếng Anh là gì?

nước bị mái chèo đẩy ngược trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nước bị mái chèo đẩy ngược sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nước bị mái chèo đẩy ngược

    * dtừ

    backwater, backwash