giao thế trong Tiếng Anh là gì?

giao thế trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giao thế sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giao thế

    substitute