giao phấn trong Tiếng Anh là gì?

giao phấn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giao phấn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giao phấn

    * dtừ

    cross-pollination, allogamy, xenogamy

    * ngđtừ

    cross-pollinate