giao hoan trong Tiếng Anh là gì?

giao hoan trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giao hoan sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giao hoan

    have a good/jolly time together

    cùng nhau lại chuốc chén quỳnh giao hoan (truyện kiều) they drank to their new joy

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giao hoan

    have a good or jolly time together