giao bái trong Tiếng Anh là gì?

giao bái trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giao bái sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giao bái

    interchange of bows

    cùng nhau giao bái một nhà (truyện kiều) before their elders groom and bride bowed low

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giao bái

    interchange of bows