giao cảnh trong Tiếng Anh là gì?

giao cảnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giao cảnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giao cảnh

    traffic police

    công an giao cảnh a traffic policeman, a traffic cop

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giao cảnh

    Traffic police

    Công an giao cảnh: A traffic policeman, a traffic cop