giao cảm trong Tiếng Anh là gì?

giao cảm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giao cảm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giao cảm

    (thần kinh giao cảm) sympathetic nerve

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giao cảm

    (Thần kinh giao cảm) Sympathetic nerve

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giao cảm

    sympathetic (of a nerve)