giao bù trong Tiếng Anh là gì?

giao bù trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giao bù sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giao bù

    reparation delivery