giao kèo trong Tiếng Anh là gì?

giao kèo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giao kèo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • giao kèo

  xem hợp đồng, khế ước

  ký giao kèo với một xí nghiệp bạn to sign a contract with a friendly enterprise

  to strike a bargain with somebody; to contract with somebody

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • giao kèo

  Contract

  Ký bản giao kèo với một xí nghiệp bạn: To sign a contract with a friendly enterprise

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • giao kèo

  contract, agreement