giao két trong Tiếng Anh là gì?

giao két trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giao két sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giao két

    to be connected to