giao nhận trong Tiếng Anh là gì?

giao nhận trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giao nhận sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giao nhận

    receive and deliver, exchange; shipping and receiving

    giao nhận hàng hóa merchandise exchange

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giao nhận

    receive and deliver, exchange, shipping and receiving