giao diện trong Tiếng Anh là gì?

giao diện trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giao diện sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giao diện

    (tin học) interface

    giao diện phần mềm software interface

    ngôn ngữ dùng trên giao diện interface language

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giao diện

    interface