giao hợp trong Tiếng Anh là gì?

giao hợp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giao hợp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • giao hợp

  xem giao cấu

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • giao hợp

  * verb

  to have sexual intercourse

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • giao hợp

  to have sex, sexual intercourse