giao kết trong Tiếng Anh là gì?

giao kết trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giao kết sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giao kết

    to strike a bargain with somebody; to contract with somebody

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giao kết

    (ít dùng) như kết giao