giao dịch trong Tiếng Anh là gì?

giao dịch trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giao dịch sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giao dịch

    to trade; to deal; transaction

    giao dịch bằng tiền mặt/thẻ tín dụng cash/credit card transaction

    giao dịch ngoại hối foreign exchange transaction

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giao dịch

    * verb

    to trade; to exchange; to deal

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giao dịch

    exchange, transaction; to deal, do business, trade, exchange