giao hoàn trong Tiếng Anh là gì?

giao hoàn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giao hoàn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giao hoàn

    return, give back

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giao hoàn

    Return, give back

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giao hoàn

    return, give back