giao đấu trong Tiếng Anh là gì?

giao đấu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giao đấu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giao đấu

    (thể thao) to compete

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giao đấu

    Compete (in sport)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giao đấu

    compete (in sport)