giao hữu trong Tiếng Anh là gì?

giao hữu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giao hữu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giao hữu

    friendship; friendly relationship

    trận đấu giao hữu friendly match

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giao hữu

    friendship; amicable relations

    trận đấu giao hữu: friendly match