giao hàng trong Tiếng Anh là gì?

giao hàng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giao hàng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giao hàng

    to deliver goods; delivery

    giao hàng từng đợt delivery by instalments

    giao hàng tận nhà home delivery

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giao hàng

    to deliver goods