giao tế trong Tiếng Anh là gì?

giao tế trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giao tế sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giao tế

    to entertain guests

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giao tế

    Entertain foreign guests

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giao tế

    relations, representation