giao hội trong Tiếng Anh là gì?

giao hội trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giao hội sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giao hội

    (ít dùng) tụ hội

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giao hội

    (ít dùng) tụ hội