giao hảo trong Tiếng Anh là gì?

giao hảo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giao hảo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giao hảo

    to be on friendly terms with somebody

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giao hảo

    Be on friendly terms

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giao hảo

    to be on friendly terms with