giao liên trong Tiếng Anh là gì?

giao liên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giao liên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giao liên

    contact man (woman)

    đơn vị giao liên communications unit

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giao liên

    connection; contact (person)