giao bóng trong Tiếng Anh là gì?

giao bóng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giao bóng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giao bóng

    xem phát bóng

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giao bóng

    (thể) Serve

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giao bóng

    serve