giao long trong Tiếng Anh là gì?

giao long trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giao long sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giao long

    (từ nghĩa cũ) như thuồng luồng

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giao long

    (từ cũ; nghĩa cũ) như thuồng luồng