giao hòa trong Tiếng Anh là gì?

giao hòa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giao hòa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giao hòa

    friendship; harmony