giao ngân trong Tiếng Anh là gì?

giao ngân trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giao ngân sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giao ngân

    hand money to