giao binh trong Tiếng Anh là gì?

giao binh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giao binh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giao binh

    class (for two armies)

    một cuộc giao binh bất ngờ an unexpected class (between two armies)

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giao binh

    Class [for two armies]

    Một cuộc giao binh bất ngờ: An unexpected class [between two armies]