giao tài sản trong Tiếng Anh là gì?

giao tài sản trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giao tài sản sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giao tài sản

    surrender of property