giao phó cho trong Tiếng Anh là gì?

giao phó cho trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giao phó cho sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giao phó cho

    * ngđtừ

    entrust