giao kèo vay nợ trong Tiếng Anh là gì?

giao kèo vay nợ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giao kèo vay nợ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giao kèo vay nợ

    loan agreement