giao diện máy in trong Tiếng Anh là gì?

giao diện máy in trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giao diện máy in sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giao diện máy in

    (tin học) printer interface