giao cho giải quyết trong Tiếng Anh là gì?

giao cho giải quyết trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giao cho giải quyết sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giao cho giải quyết

    * dtừ

    reference