work session nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

work session nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm work session giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của work session.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • work session

    * kỹ thuật

    thời gian làm việc

    toán & tin:

    phiên làm việc