work of force nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

work of force nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm work of force giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của work of force.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • work of force

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    công của lực