work handling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

work handling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm work handling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của work handling.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • work handling

    * kỹ thuật

    sự nắm bắt công việc

    sự xử lý công việc (những nhiệm vụ khác nhau)