work contract nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

work contract nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm work contract giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của work contract.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • work contract

    * kinh tế

    nhận thầu