work content nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

work content nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm work content giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của work content.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • work content

    * kỹ thuật

    hàm lượng công việc