work centers nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

work centers nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm work centers giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của work centers.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • work centers

    * kỹ thuật

    mũi tâm làm việc