work and turn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

work and turn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm work and turn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của work and turn.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • work and turn

    * kỹ thuật

    sự in và xoay