work analysis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

work analysis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm work analysis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của work analysis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • work analysis

    * kinh tế

    phân tích việc làm