wild wilkworm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wild wilkworm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wild wilkworm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wild wilkworm.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wild wilkworm

    Similar:

    silkworm: larva of a saturniid moth; spins a large amount of strong silk in constructing its cocoon

    Synonyms: giant silkworm

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).