wild-eyed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wild-eyed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wild-eyed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wild-eyed.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wild-eyed

  appearing extremely agitated

  crowded the wild-eyed animals into a truck

  Similar:

  quixotic: not sensible about practical matters; idealistic and unrealistic

  as quixotic as a restoration of medieval knighthood

  a romantic disregard for money

  a wild-eyed dream of a world state

  Synonyms: romantic

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).